Стратегія розвитку СЗШ №49

Стратегія розвитку  спрямована на реалізацію Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції національного виховання, освітнього напрямку Державної програми “Освіта. Україна ХХІ століття” і розроблена на основі Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад.
Стратегія враховує потреби сучасного українського суспільства, умови його інтеграції в європейське і світове співтовариство, соціальне замовлення в період оновлення. У зв’язку з цим в її основу покладено наступні ідеї:

 • гуманізація освіти,
 • врахування традицій української педагогіки,
 • соціалізація, нероздільність навчання і виховання,
 • формування цілісної і розвиненої особистості,
  виховання життєтворчості.

Стратегія спрямована на формування у дитини цілісної картини світу, духовності, культури особистості і розвиток креативного мислення. Вона охоплює всі сфери шкільного життя, весь навчально – виховний процес, де в центрі уваги стоїть особистість учня з її інтелектуальним, фізичним та творчим потенціалом. нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, , формуванню цілісної та розвиненої особистості.

Стратегію Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №49 м. Львова складено з урахуванням сучасних завдань перебудови змісту освіти й виховання в державі і спрямовано на

 • формування інтелектуального і культурного потенціалу,
 • забезпечення умов для самовдосконалення особистості і її творчих здібностей.

Мета стратегії:

 • визначення напрямків діяльності та цільових орієнтирів;
 • спрямування спільної роботи колективу школи;
 • проектування процесу оновлення діяльності школи.

Місія школи:

 • створення організаційних, науково – методичних , інформаційних, ресурсних умов, які сприяють всебічному розвитку особистості, задоволенню інтелектуальних, творчих, емоційних та соціальних потреб;
 • забезпечення науково-практичної підготовки талановитої молоді, виховання дитини як громадянина країни, національно свідомої.

Головні завдання школи:

 • задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;
 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і врахування її особистісних здібностей,потреб, інтересів;
 • виховання морально, психічно і фізично здорового покоління;
 • формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури;
 • розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок;
 • підтримка обдарованих дітей та молоді;
 • створення умов для професійного самовизначення.

Основні напрями розвитку школи:

 • оновлення навчально-виховного процесу на основі інноваційних освітніх технологій;
 • інформатизація та комп’ютеризація навчально-виховного процесу;
 • переорієнтація навчально-виховного процесу на принципах співробітництва і співтворчості учні і учителя.

Основні принципи діяльності школи:

Принцип єдності і диференційованості у змісті освіти, який містить у собі такі основні рівні:

 • рівень загальнолюдських цінностей, що відповідають освітнім стандартам і нормам світової культури;
 • рівень державний – ядро змісту освіти, єдине для всіх шкіл України;
 • рівень національно-соціальній, що враховує особливості, властиві національному і соціальному розвитку України;
 • рівень регіональній, що відповідає культурним, соціально-політичним, економічним особливостям західної України;
 • рівень загально шкільний його спрямованості, профілю, спеціалізації, типу, традицій;
 • рівень індивідуальний, що враховує можливості і бажання учня і вчителя.

Принцип гуманізації змісту освіти

Спираючись на уявлення про гуманістичну спрямованість діяльності людини, освіта доповнюється і розширюється філософією про сенс життя і призначення людини, про поняття духовності, про загальнолюдські цінності.

Принцип розвиваючого характеру навчання

Він передбачає саморозвиток особистості і вимагає пріоритетності в процесі навчання мотиваційних аспектів освіти.

Принцип педагогічної підтримки, співробітництва та співтворчості між учителем і учнем.

Ставлення до дитини як до суб’єкта власного саморозвитку, направлення на самоствердження його індивідуальності.
Індивідуалізація та диференціація навчання.Цей принцип реалізується у творчому розвитку кожного учня з урахуванням різниці в інтелектуальній, емоційно-вольовій та дієво-практичній сферах.
Цей принцип вимагає організації профільного навчання, застосування нових навчальних програм і підручників, навчання дитини за особистим планом тощо.

Принцип оптимізації навчально-виховного процесу передбачає досягнення кожним учнем найвищого рівня знань, умінь, навичок і розвитку творчих здібностей.

Принцип відкритості і динамічності освіти, що передбачає її постійний розвиток і саморегуляцію.

Структура СЗШ №49 є ступеневою:

І ступінь – початкова школа (1-4 класи), що забезпечує початкову загальну освіту;
ІІ ступінь – середня школа школа (5 – 9 класи), що забезпечує базову загальну середню освіту;
ІІІ ступінь – старша школа (10-11 класи), що забезпечує повну загальну середню освіту.

Школа I ступеня (початкова) є чотирирічною. До неї вступають діти, яким до 1 вересня виповнилося не менш як 6 років і які за результатами медичного й психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання, а також діти семирічного віку, які з об’єктивних причин не розпочали навчання у школі. Школа I ступеня забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток. Пріоритетами в початкових класах є виховні, загальнонавчальні і розвивальні функції. Освітніми результатами цього ступеня навчального закладу є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні уміння й навички, узагальнені знання про рідний край, реальний світ у його зв’язках і залежностях, національна самосвідомість та екологічна культура. У молодших школярів достатньо розвинені мислення, уява, пам’ять, сенсорні уміння, здатність до творчого самовираження, особистісно цілісного ставлення до праці, мистецтва, здоров’я, уміння виконувати нескладні творчі завдання.

Школа IІ ступеня (основна) є п’ятирічною. Цей ступінь дає базову загальну середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує у них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти і профілю навчання. На цьому етапі завершується формування цілісної культури світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, вміння одержувати з різних джерел інформацію, переробляти і застосовувати знання. Завершуючи школу II ступеню, учні мають сформовані загальнонавчальні уміння і навички, володіють навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання.

Школа ІІІ ступеня  функціонує як профільна. СЗШ № 49 співпрацює з Інноваційним навчально-виховним комплексом “Школа-Коледж-Університет-Підприємство”. Навчаючись у школі, в рамках співпраці, учні можуть вступити в НУ “Львівська політехніка” та паралельно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” економічного напрямку, або ж продовжувати профільне навчання філологічним напрямком.